Első Magyar Gin manufaktúra Zrt.

Általános Szerződési Feltételek

Hatályos 2019. március 1. napjától

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ ÁSZF”) az Első Magyar Gin Manufaktúra Zrt. valamennyi, a www.operagin.com honlapon (a továbbiakban: „Webáruház”) elérhető és megvásárolható árucikkére érvényesek. A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a www.operagin.com honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Az Első Magyar Gin Manufaktúra Zrt. semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A Webáruház használatával, illetve a regisztrációval Ön, mint vásárló (a továbbiakban: Vásárló) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

1. A szerződő partner adatai

A szerződés az Első Magyar Gin Manufaktúra Zrt.-vel (a továbbiakban: „ Eladó”) jön létre.

Név: Első Magyar Gin Manufaktúra Zrt.,

Székhely: 1061 Budapest, Dalszínház utca 8.;

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,

Cégjegyzékszám: 01-10-049482,

Adószám: 26128955-2-42,

Számlaszám: 10918001-00000095-85620001

Képviselő: Dámosy Bálint igazgatósági tag

Központi telefonszám: +36 30 1027888

Ügyfélszolgálati elérhetőségek:

Webáruház ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 30 1027888

Munkanapokon: 9.00-17.00 között hívható

Email: hello@operagin.com

2. A szerződés létrejötte

A megrendelni kívánt termék lényeges tulajdonságairól, vételárának adóval megnövelt teljes összegéről, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és egyéb feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a „Kosárba” feliratra vagy a kosár ikonra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, amely tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. Ezen a felületen a Vásárló választhat, hogy tovább tájékozódik a Webáruházban („Vásárlás folytatása”) vagy befejezi a
tájékozódást és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Kosár” gombra kattintva. Ha a Vásárló az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát (kiválasztott termék megjelölése, méret és egyéb specifikáció; darabszám; darab/bruttó
vételár; fizetendő bruttó vételár, termék fotója, stb.). A kosár oldalon a Vásárló módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha a Vásárló minden rendben talált, akkor a „Fizetés” feliratra kattintva elkezdheti a megrendelést és bejelentkezhet fiókjába, illetve regisztráció nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával.

A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot, az „Tovább” feliratra kattintva a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázási cím eltér a szállítási címtől. A szállítási
adatok megadását követően, a Vásárlónak a kívánt fizetési módot kell kiválasztania rendelkezésre álló lehetőségek közül, majd a „Tovább” feliratra kattintani. Megjelenik egy összegző képernyő, ahol a megrendelésének adatait a Vásárló a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el az Eladó részére.

A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja, még az összegző felületen is lehetősége van erre. Terméket törölhet a kosárból az „X” gombra kattintva, megváltoztathatja a személyes adatait a „Módosítás” feliratra kattintva, a termék mennyiségét is növelheti, illetve csökkentheti a termék mellett található „Módosítás” feliratra kattintva. Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a “Megrendelés elküldése” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy az Eladó a Vásárló ajánlatát elfogadta (ld. 3. pont). Ha a Vásárló terméke(ke)t helyezett a kosarába, azonban anélkül hagyja el a Webáruházat, hogy a kosárban lévő termékekre vonatkozóan megrendelést adott volna le, a kosár tartalma törlődik.


3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

Miután a Vásárló elküldte megrendelését, ezt legkésőbb 48 órán belül automatikus e-mailben az Eladó visszaigazolja a Vásárlónak, mely automatikus email megerősíti, hogy az Eladó megkapta a Vásárló által elküldött megrendelést. Az automatikus email a megrendelésének részleteit is tartalmazza. Ez az automatikus e-mail (tértivevény) nem jelenti a Vásárló megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése beérkezett az Eladóhoz. Ajánlatának/megrendelésének Eladóhoz történő beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

Az Eladó a Vásárló ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó e-mail útján fogadja el. A szerződés az ajánlat Eladó általi elfogadásáról szóló, az Eladó által a Vásárló részére megküldött külön e-mail Vásárlóhoz történő megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail (48 órán belüli) megérkezésével.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés – amennyiben a Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Alkoholtartalmú termékeinket csak 18 év feletti megrendelő személy esetén tudjuk teljesíteni.

4. A megrendelés adatainak tárolása

A megrendelés adatait az Eladó tárolja. Ha nyomtatott formában is meg szeretné kapni a Vásárló, akkor kinyomtathatja a “Megrendelés visszaigazolása”-t. Ez akkor jelenik meg a Vásárló képernyőjén, miután elküldte megrendelését. Miután Ön megadta az Eladó részére az email-címét, az Eladó – a 3. pontban említett, megrendelést visszaigazoló e-mailben – elküldi Önnek megrendelésének valamennyi lényeges adatát e-mailben, melyet szintén kinyomtathat. Az adatkezeléssel összefüggésben ld. 14. pont.

5. Elállási jog

A jelen pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárlóra (2013. évi V. tv. 8:1§ (1) bek. 3. pont szerinti fogyasztó) vonatkoznak és alkalmazandók, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A félreértések elkerülése érdekében az Eladó rögzíti és az érintett Vásárlók kifejezetten tudomásul veszik, hogy mindazon természetes személyek, akik a jelen, 5. pontban említett meghatározásnak nem felelnek meg, azaz nem szakmájuk, foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységükön kívül járnak el, illetve a nem
természetes személy Vásárlók nem tartoznak a jelen pontban részletezett szabályok hatályok alá, azaz e személyek esetében a jelen pontban foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak. A fentiekben említett Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek

b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak

a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül (a továbbiakban: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

A Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Eladó részére az Elállási Időszak alatt. Elállási nyilatkozat minta letölthető ITT.

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg
elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a
Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát Elállási Időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi az Eladónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének időpontját veszi figyelembe az Eladó a határidő számítás szempontjából. A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket az Eladó 4.1. pontban feltüntetett címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni az Eladó részére A határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

Az Eladó a termék kiszállítási költségét (kivéve: amennyiben a termék ingyenesen került kiszállításra) megtéríti a Vásárló részére. E körben azonban nem kerülnek megtérítésre azon – a termék kiszállításával összefüggésben felmerült – többletköltségek, amelyek az Eladó által
esetlegesen felkínált, legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól a Vásárló döntése alapján történő eltérésből adódnak. Ilyen esetben a termék visszaküldésének költségét a Vásárló viseli, azt az Eladó a Vásárló részére nem téríti meg.

Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, amennyiben a termék bontatlan. Az Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az Eladó a korábbi időpontot veszi figyelembe. Bankkártyával történt, illetve előre utalásos fizetés esetén a visszáru összeget az Eladó minden esetben a fizetéskor a Vásárló által megadott bankszámlára utalja vissza. Készpénzben történő visszafizetésre nincs lehetőség. A Vásárló kifejezett beleegyezése
alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

A Vásárlót nem illeti meg az elállási jog

– olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő az Eladó, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak

– olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

– olyan termék tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac az Eladó által nem befolyásolható ingadozásától függ;

– romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

– olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

A visszaküldendő termékhez a Vásárlónak mellékelnie kell a szállítólevelet, és lehetőség szerint megjelölendő a visszaküldés oka is és a Vásárlónak jól látható módon fel kell tüntetnie a visszaküldendő termék csomagolásán: “Opera Gin webáruház visszáru”. A visszaküldés okának megjelölése, azaz az elállási jog indokolása nem kötelező, így amennyiben a Vásárló nem tünteti
fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogának elvesztését, vagy ezen okból bármely kapcsolódó jogának csorbulását.

6. Árak és szállítás

Webáruházban a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még a szállítási költség, melyet a termék ára nem tartalmaz, azaz e költség a termék árán felül felmerülő költség. Az ár a megrendelés időpontjában feltüntetett ár.

A konkrét szállítási határidőről a mindenkori megrendelési folyamat során az Eladó e-mailben tájékoztatja a Vásárlót. Amennyiben az ott megadott szállítási idő nem tartható be, e-mailben fogja az Eladó Önt erről tájékoztatni.

7. Szállítási költségek

A szállítási költséget a megrendelést visszaigazoló e-mail tartalmazza.

Ha a Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel
során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét.
Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a
sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét az
Eladó díjmentesen biztosítja.

8. Szavatosság

8.1. Kellékszavatosság

A Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Fogyasztói szerződés esetén a Vásárló a termék átvételének időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Vásárló, mint jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve
a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet. A Vásárló a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke
megszűnt Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vásárló az általa választott kellékszavatossági jogáról egy másikra áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni. Amennyiben a Vásárló fogyasztónak is minősül, a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A Vásárló közvetlenül az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Amennyiben a Vásárló egyben fogyasztónak is minősül, ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével
összeegyeztethetetlen, illetve, ha e vélelem megdöntésre kerül.

8.2. Termékszavatosság

A jelen fejezetben említett, termékszavatosságot szabályozó rendelkezések a Vásárlóra kizárólag és kifejezetten azon esetben vonatkoznak, amennyiben a Vásárló a Ptk. jelen ÁSZF-ben hivatkozott rendelkezése alapján fogyasztónak minősül.

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a 8.1. pontban meghatározott jogot vagy a termék gyártójával szemben termékszavatossági igényt érvényesíthet. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyidejűleg, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül a Vásárló érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – kicserélését kérheti, azaz pénz visszatérítésére árleszállításra és elállásra nincs mód, tekintettel azon tényre, hogy a gyártó és a Vásárló között nem jött létre szerződéses jogviszony. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A Vásárló a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Eladó) szemben gyakorolhatja.

A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

A gyártó, forgalmazó (Eladó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Eladó) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

9. Jótállás

Termékeink jellegére tekintettel jótállást nem vállaluk.

10. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetésig a termék az Eladó tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból –a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik az Eladó irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

11. Fizetés, esedékesség

A termék kifizetése a Vásárló választása szerint történhet banki előre utalással vagy bankkártyával (online fizetés).

A vételárat akkor tekintjük megfizetettnek, ha a megrendelt termékek a fizetendő összeg határidőben megérkezik a bankszámlaszámunkra. A fizetési határidő a Vásárló által elküldött mindenkori megrendelése esetén 8 nap.

Előre utalás esetén az esedékes vételár és esetlegesen kapcsolódó költség összeget a következő számlaszámra szükséges a Vásárlónak átutalnia: Első Magyar Gin Manufaktúra Zrt., Számlaszám: 10918001-00000095-85620001.

Webáruházunk részére a PayPal biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a PayPal fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a PayPal által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a Webáruház oldalán. A Webáruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

A Vásárlónak banki előre utalás, vagy bankkártyával (online) történő fizetés esetén meg kell adnia rendelési számát is a közlemény rovatban.

12. Kapcsolatfelvétel

Esetleges kérdés vagy reklamáció esetén az Eladó az alábbi e-mailes, telefonos, illetve postai elérhetőségeken áll a Vásárlók rendelkezésére:

E-mail: hello@operagin.com

A Webáruház telefonos ügyfélszolgálat elérhetőségei: +36 30 1027888

A Webáruház telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: H-P 9:00 – 17:00 óráig

13. Jogérvényesítési lehetőségek

13.1. Panaszügyintézés

Megrendelésével és a szállítással kapcsolatos reklamációit, észrevételeit szívesen várjuk a következő email címen: hello@operagin.com, amelyre legkésőbb 30 napon belül érdemi választ adunk.

A panasz elutasítása esetén az Eladó az elutasítás indokáról, valamint arról, hogy a Vásárló a panasz jellegétől függően mely hatóság, vagy békéltető testület eljárást kezdeményezheti, tájékoztatja a Vásárlót.

13.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Eladó és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita az Eladóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá – amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül – fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

– Panasztétel az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál,

– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése.

Az eljárásra a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testület illetékes. Az eljárásra – a Vásárló erre irányuló kérelme alapján – a fentiek szerint illetékes testület helyett a kérelemben megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelyének postai címe:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Az Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a Békéltető Testület eljáró tanácsának elnöke által megküldött értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozni a fogyasztónak minősülő Vásárló
igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően, nyilatkozatában meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

A leírtakon felül az Eladó tájékoztatja a Vásárlókat, hogy az Európai Parlament és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot. E platform célja, hogy elősegítse a
fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését.

Annak érdekében, hogy a fogyasztók széles köre előtt ismert legyen az online vitarendezési platform létezése, az Unióban letelepedett és online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőknek a weboldalukon a platformra vezető elektronikus linket kell elhelyezniük.

Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi
hivatalos nyelvén, így magyarul is.

Az online vitarendezési platform elektronikus linkje http://ec.europa.eu/odr

14. Adatvédelem

Adatvédelmi előírásainkat ITT  érheti el.


15. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Az Eladó jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2019. március 1.

Elállási nyilatkozat minta letölthető ITT.


16. Alkoholtartalmú (jövedéki) termékekre vonatkozó kereskedelmi
tevékenység

Engedélyköteles tevékenységet engedélyező hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Eladó adóraktári engedély száma: HU02241001002

Eladót cégnyilvántartásba bejegyző hatóság: Fővárosi Törvényszék
Nyilvántartásba vételi szám (cégjegyzékszám): 01-10-049482

Tárhelyszolgáltató adatai:

Cég: PWS Online Kft.
Székhely: 9011 Győr, Szikes út 25. (nem ügyfélszolgálat)
Adószám: 27457993-2-08
E-mail cím: info@pws-server.net


Ha bármilyen kérdésed van az értékesítési partnerséggel, promócióval, rendezvényekkel, vagy bármi mással kapcsolatban, kérjük lépj kapcsolatba velünk! Inkább hamarabb válaszolunk, mint később!

Az újpesti Opera Gin Főzde és Bárban az alábbi időpontban lehetséges személyesen vásárolni: hétfő, szerda és csütörtök 11:00-12:00, 16:00–17:00. A megjelölt időpontokon kívül történő vásárlás esetén kérjük, hogy Logisztikai Vezetőnkkel lépjen kapcsolatba, vagy keressen minket központi telefonszámunkon: +36 30 1027888
Főzdénkben bankkártyával is tud fizetni.

A helyszínen kóstolásra és üzemlátogatásra csak előre egyztetett időpontban van lehetőség, az esti rendezvényeket a Facebook oldalunkon hirdetjük meg eseményként.

Nyilvánosan meghirdetett rendezvényen kívül Főzdénkben lehetőség van zártkörű rendezvények szervezésére is (céges rendezvények, csapatépítők, születésnapok, legénybúcsúk stb.), ez ügyben kérjük, hogy Event Managerünkkel lépjen kapcsolatba!

Üzemünkben történő vásárlással kapcsolatban keresse Logisztikai Vezetőnket!
Rendezvényekkel, üzemlátogatással kapcsolatban keresse Event Managerünket, Piller Dorottyát: dorottya@operagin.com, +36 70 9786275
Viszonteladóként, HORECA partnerként vagy egyéb értékesítési kérdésben keresse Értékesítési Igazgatónkat!

rendezvenyhelyszinek.hu